Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące klienta i jego spraw, ujawnione radcy prawnemu przez klienta bądź uzyskane w inny sposób w związku z wykonywaniem przez niego jakichkolwiek czynności zawodowych, niezależnie od źródła tych informacji oraz formy i sposobu ich utrwalenia (tajemnica zawodowa). Dochowanie tajemnicy zawodowej obejmuje nie tylko zakaz ujawniania informacji i dokumentów,ale również zakaz skorzystania z nich w interesie własnym lub innej osoby. Z poszanowaniem tych fundamentalnych zasad, stanowiących istotę praktyki zawodowego pełnomocnika, wybrane zagadnienia prawne, stanowiące dla mnie źródło osobistej satysfakcji zawodowej przedstawiam w tej sekcji jako moje doświadczenie i umiejętności zawodowe wynikające z dotychczasowej praktyki zawodowej.

22 września 2015

14 listopada 2013

Nie często zdarza się, aby Sąd Najwyższy nie tylko zmieniał orzeczenie Sądu Apelacyjnego, ale również orzekał o istocie sprawy, kończąc spór pomiędzy stronami. Jednak w ten właśnie sposób zakończyła się sprawa prowadzona przez lata. Klient nabył nieruchomość obciążoną hipoteką, która zabezpieczała wierzytelność spłaconą w całości  przez sprzedawcę oraz relatywnie niewielką kwotę odsetek za opóźnienie w spłacie kwoty głównej, których wierzyciel nie dochodził od sprzedawcy. Nieruchomość została zajęta przez komornika, który zgodnie z jednoznacznym brzmieniem ówczesnych przepisów wpisał dawnego sprzedawcę na listę wierzycieli - skoro hipoteka nie została wykreślona, sprzedawca otrzymał z licytacji nieruchomości sumę odpowiadającą wartości całej hipoteki, pomimo, iż wierzytelność zabezpieczona tą hipoteką została już na jego rzecz wcześniej zapłacona. Z pozoru oczywista sprawa ciągnęła się latami. Dzieje się tak dlatego, że o ile można żądać zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia (jakim niewątpliwie jest otrzymanie dwukrotnie tego samego świadczenia) o tyle takie żądanie nie będzie skuteczne jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany. Dodatkowo, drugie świadczenie zostało spełnione na podstawie planu podziału, sporządzonego przez komornika i zatwierdzonego postanowieniem Sądu. Treść obu tych czynności wynikałą wprost z przepisów prawa. 

Sprawa dotyczyła dawnego stanu prawnego - obecnie, wierzyciele hipoteczni, któzy nie dysponują tytułem wykonawczym skutecznym wobec dłużnika nie biorą udziału w planie podziału, jednak przepis ten nie obowiązywał przed 20 lutego 2011r. W tym skomplikowanym stanie prawnym dopiero orzeczenie Sądu Najwyższego pozwoliło połączyć wszystkie zbiegające się przepisy.

 

Słuszne jest aby nikt nie wzbogacał się z cudzej straty. Stosując to zdanie Sąd Najwyższy uwzględnił dziś kasację i zmienił wyrok Sądu Apelacyjnego w całości na korzyść  klienta - w pewnych okolicznościach, sumy otrzymane od komornika mogą być świadczeniem nienależnym.

  • Black Twitter Icon